Synergy Power trúng thầu dự án Xây dựng nhà ở để bán cho cán bộ chiến

Synergy Power trúng thầu dự án Xây dựng nhà ở để bán cho cán bộ chiến sỹ Bộ Công an

Căn cứ: Công văn số 46/QĐ-TBHN ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Công ty CP Thanh Bình Hà Nội. 

Thông tin dự án: 

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt Máy phát điện Nhà N07-B 
Dự án: Xây dựng khu nhà ở để bán cho cán bộ chiến sỹ Bộ Công an và các đối tượng khác. 
Nội dung chào thầu: Cung cấp và lắp đặt 03 máy phát điện. 
Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói  
Thời gian thực hiện: 100 ngày từ ngày ký hợp đồng.